free hit counters

Posljednja zvijezda – Piramida

23. poglavlje

POSLJEDNJA ZVIJEZDA
– PIRAMIDA –

Koliko god naizgled čini se interesantna piramidalna „doktrina“ iliti ga istraživanja, a kako se činilo da ih je najviše u Egiptu (tako je valjda i nastala „egiptologija“) toliko iako mi nije bila strana već naprotiv, ipak sam od toga bježao ili barem sam je nerado proučavao čitajući raznorazne izvještaje o svemu tome. Time ne negiram svaki djelić suvisloga znanja u svemu tome ali upravo me je to odalečivalo od te teme, kao i dupla kocka, jer je o tome napisano toliko nazovimo teorija da, kako kaže naš narod, „ni pas ne bi s maslom pojeo“ sve te tajne, misterije, fantazije, tako da je teško „iskopati“ pravi smisao – a on je sigurno nekad postojao. Kažem nekad, a to je vrijeme ili oznaka za dio toka vremena nekad(a). No, kako nema zapisa, nama ljudima današnjice ostaje onda samo priča, a ja sam čovjek kojem je dosta priča bez obzira da li su one s nekom svrhom ili nisu ukoliko nam je ostalo samo neko nesvrhovito poimanje o tome umjesto realnog znanja koje se može primijeniti za dobrobit civilizacije. Tada to može voditi samo do nečeg dobrog. Stoga ne bih ulazio u rasprave je li ovo krivo ili pravo, jer ni takva poimanja nisu vidljiva u mjeri da bi mogli prosuditi. Nešto me ipak povuklo na taj, iskreno rečeno, mukotrpan put. Ne radi se samo o ogromnom broju piramidalnih objekata razasutih po čitavom svijetu, nego i jedan čisto geometrijski odnos brojeva iz raspoloživih pisanih predaja. Primjerice, odnos brojeva 5 i 3. U jednom od hijeroglifskih zapisa stoje rečenica: „Pomirio si 5 i 3.“ A drugi jedan zapis, otvoreno govoreći meni bliži jer se radi o konkretnijim mjerama je Mojsijevo petoknjižje, a glasi: „Napravi kovčeg za ploče svjedočanstva omjera 1,5 lakat širine i 2,5 lakta dužine“. To je u osnovi isti omjer ili 1,6666. Kakve veze sve to ima sa piramidom bridova nagiba, to jest, njenih stranica od 51,4285715 ili 360 sedmina vidjeti ćemo na ovaj geometrijski način samo sa ravnalom bez mjera i šestarom, korak po korak, uz nizove podataka nakratko uočenih, ali ograđujem se, jer to će biti samo izvanjska piramidalna slika. Unutra ne bih „ulazio“. Dakle…

* * *2301

… ponovimo iz posljednjeg poglavlja. Posljednjoj zvijezdi…

* * *2302

… ucrtamo njen deveterokutni diobeni radijus…

* * *2303

… koji dijeli osnovnu kružnicu iz vršnog joj pola na devet jednakih dijelova = deveterokut.

* * *2304

A iz suprotnog pola na još devet dijelova, dakle osamnaest – osamnaesterokut. No, koncentriramo se na drugi, manji radijus od osnovne kružnice.

* * *2305

Zaobljena geometrija. Šesterokutni dvostruki zvjezdasti poligon – zaobljen.

* * *2306

Sinteza dvaju zvjezdastih poligona. Nevidljivog, zaobljenog ili anđeoskog i danas prisutnog kao znak pravocrtnog, rekli bismo ljudskog, ali vratimo se na zaobljeni.

* * *2307

Ako uzmemo treće polove računajući i vršni i simetralno vršni druge zaobljene, njen simetralni pol, tada smo dobili nagib stranica 51,4285715 ili stranicu piramide.

* * *2308

Još jednom ucrtajmo 18-erokut, njegovu visinu. Ona iznosi, dakle visina piramide u odnosu 5:3 ili osnovica podijeljena sa 1,6666.. jednaka je visini pada stranica istostraničnog trokuta (četiri) na tu visinu. A sada ono što je bitno, kod piramidalnog objekta ovog nagiba stranica – 51,428571 ili 360 sedmina.

* * * *

O PIRAMIDI

Možda moram u samom početku reći nešto što se kosi sa mišljenjem da su piramidalne stranice pod idealni sedmi dio (sedmina) kuta od 51,4285715° (stupnjeva) sastavljeni od istostraničnih trokuta. Tvrdim to, jer se može dokazati praktično ako sastavimo zajedno četiri istostranična trokuta izmjerimo a onda piramidalnu visinu tada ćemo ustanoviti da je njihova piramidalna visina sedam desetina njihove osnovice. Ali je kod piramidalnih objekata jedan slijed na koji sam već skrenuo pažnju, a to je slijed odnosa broja 5 i 3 (ili 2,5 i 1,5) a to je 1,6666¨ ili pet trećina. Ako čitamo razlomački, dakle ako je odnos osnovice i piramidalne visine 5:3 ili 1,6666¨ onda je nagib stranica piramidalnog objekta 51,4285715° ili 360 sedmina. Taj odnos ili „božanski rez“ je sveprisutan u drevnim civilizacijama. Kakav je onda trokut? Logično da je jednakokračan. Kakav je onda odnos osnovice i kraka? Kao odnos brojeva 7 i 6 ili 1,16666¨ to jest sedam šestina. Dakle osnovica je veća za jednu šestinu od kraka. To je „mali božanski rez“. Sada, ako je nagib piramidalnih stranica 51,4285715°, kakav je onda vršni kut? Po logici izračunavanja trokutnih veličina 51,4285715° x 2 = 102, 85714° te 180° minus 102, 85714 = 77,142856 a to je 540 sedmina. Sada dolazi jedna zakonitost ovog broja koja je izuzetno interesantna. Naime, ako se ovaj broj pomnoži sa bilo kojim brojem od 1 do 7 i podijeli sa svojim ostatkom, uvijek daje 540 sedmina. A to nije slučaj sa rijetkim brojevima, odnosno morali bi reći sa brojevima (stupanjskim) ili kada se 360° dijeli sa cijelim brojevima. Od jedan do deset, samo broj 7 ima decimalan ostatak.

Pa napravimo onda rezime:

77,1428571 x 1 = 77,28571 ÷ 0,1428571 = 540
77,1428571 x 2 = 154,28571 ÷ 0,28571 = 540
77,1428571 x 3 = 231,42857 ÷ 0,42857 = 540
77,1428571 x 4 = 308,57142 ÷ 0,57142 = 540
77,1428571 x 5 = 370,71428 ÷ 0,71428 = 540
77,1428571 x 6 = 462,85714 ÷ 0,85714 = 540
77,1428571 x 7 = 540

Ovo su samo ovlašni podaci o piramidalnim objektima stranica sedminskog nagiba. Znam da se postavlja pitanje svrhe i smisla takvih objekata. Znam samo da je pristup takvim objektima bio specifičan kao što sam već i naveo u prijašnjim poglavljima. A nema sumnje da su sigurno imali svoju svrhu. Ali imali! Piramide su postale turistički objekti, a kovčega svjedočanstva nema, pa tako možemo samo teoretizirati o njima ili se upustiti u već opisanu avanturu također naznačenu kao izazov, no za to treba biti ludo hrabar. Zacijelo su i drugačiji piramidalni objekti građeni po svijetu – manji, veći, drugih nagiba. Ništa nećemo doznati ako se ne nađe takozvana „dvorana zapisa“ koja će opet donijeti (u tom sam siguran) jedan problem: iščitavanje. Nastavit ćemo geometrijskim putem uz jednu opasku. Nikako da se shvati broj Pi, nego se pojavljuju kojekakvi decimalni ostaci, a drugo, nitko dosad nije objasnio drevnu egipatsku riječ Pi koja se javljala još u drevnom Egiptu (naziv gradova Pitom, Pihamirot – biblijska predaja). No, pokušat ćemo analizirati „piramidalnu zvijezdu“ na uobičajeni način korak po korak samo sa šestarom i ravnalom bez mjera.

* * *2309

Piramidalni profil iz suprotnih polova tvori pravocrtna sjecišta svoga radijusa.

* * *2310

Taj radijus dijeli osnovnu kružnicu na 14 dijelova.

* * *2311

Konstruirajmo sada redoslijedno piramidalnom logikom.

* * *2312

Tako smo dobili piramidalnu zvijezdu iz svih šest polova osnovne kružnice.

* * *2313

Unutar pravocrtne konstrukcije sličan oblik je deklariran kao najstarija piramida u Egiptu.

* * *2314

Ako mu iz vrha opišemo osnovicu tada osnovica tu kružnicu dijeli na šest dijelova.

* * *2315

Malo ćemo se vratiti na ukupni sistem. Opisna mu kružnica, njen radijus dijeli osnovnu kružnicu na 15 dijelova (3 x 5)

* * *2316

Ako produžimo zaobljene stranice druge kružnice iz polova i šesterokutne i druge manje, dobijemo nizove novih radijusa i podataka.

* * *2317

A izgleda standardni oblik , radijus sjecišta deveterokutnog opsega dijeli opisnu kružnicu sistema na sedam dijelova.

* * *2318

Upisna opet dijeli piramidalne zvijezde. Njen radijus dijeli na 18 dijelova.

* * *2319

Podijelimo je njenim radijusom kružnicama istog radijusa.

* * *2320

Tako smo dobili unutar osnovne kružnice „cvijet života“ a njegov centralni dio je unutar piramidalne konstrukcije.

* * * *

O OVOM POGLAVLJU

Da li ta površna analiza donosi nešto novo ili ne, prosudite sami jer kao što sam i napomenuo, nerado se upuštam u sve ovo a to je sigurno i vidljivo u ovom poglavlju ma koliko god su je kao posebnost uzdigli ljudi na pijedestal iznimnosti. Istina je da piramidalna kultura ima svoju izuzetnost a možda je ona to i bila dok se nije pretvorila u sustav iskorištavanja običnog malog čovjeka, široku narodnu masu u korist većine što je trenutna tendencija i danas. Kako danas? Netko danas primjenjuje faraonski sistem: zaduži narod a onda ga pretvori u svoje roblje. A to su predznaci koji vode zna se kakvom kraju. Tko zna? Možda smo upravo i mi koji smo nekog drugačijeg duha, bijele vrane, pojedinci koji najviše tome nehotice pridonosimo, kopajući po drevnostima, drugim riječima po grobovima drevnosti, zavedeni mišlju da ispravno postupamo, u skladu s prirodom. Unatoč tome znam: „kopa“ me misao, koja svrha, koji smisao! Znam da ću ipak pokušati saznati po drevnom kodeksu, ovako iz daleka.

Rijeka – Hrvatska, 01.06.2013.
Autor: T. Periša
Webmaster: Slim
Manuskript i engleski: S.F. Drenovac

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv